HOME | 제품소개 | 엘이디 가로등기구
이미지 모델명 소비전력(W) 입력전압(V) 연색성(Ra) 색온도(K) 광효율(lm/W) 총광속(lm) 시험성적서 도면 시방서 설치사진 인증사항
DM-S-100 100W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 11,000이상 PDF DWG HWP

JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5

DM-S01-11-B-C 110W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 12,100이상 PDF DWG HWP

JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5

DM-S02-12-B-C 120W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 13,200이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
DM-S06-13-B-C 130W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 14,300이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
DM-S04-14-B-C 140W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 15,400이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
DM-S03-15-B-C 150W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 16,500이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
BBL-S 80 M-01 80W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 8,800이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
BBL-S 100 M-01 100W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 11,000이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
BBL-S 120 M-01 120W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 13,200이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
BBL-S 150 M-01 150W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 16,500이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5