HOME | 제품소개 | 엘이디 투광등기구
이미지 모델명 소비전력(W) 입력전압(V) 연색성(Ra) 색온도(K) 광효율(lm/W) 총광속(lm) 시험성적서 도면 시방서 설치사진 인증사항
BBL-C100-01 100W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 105이상 10,500이상 PDF DWG HWP

JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5

BBL-C120-01 120W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 105이상 12,600이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
BBL-C150-01 150W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 105이상 15,750이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
BBL-CR 95 G-02 95W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 130이상 11,400이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
BBL-CR 120 G-02 120W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 130이상 12,350이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
BBL-CR 150 G-02 150W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 130이상 13,300이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
DM-C-80 80W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 8,800이상 PDF DWG HWP

JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5

DM-C-100 100W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 11,000이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
DM-C-11 110W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 12,100이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
DM-C-12 120W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 13,200이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
DM-C-13 130W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 14,300이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
DM-C-14 140W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 15,400이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5