HOME | 제품소개 | 엘이디 보안등기구
이미지 모델명 소비전력(W) 입력전압(V) 연색성(Ra) 색온도(K) 광효율(lm/W) 총광속(lm) 시험성적서 도면 시방서 설치사진 인증사항
DM-G-D55 55W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 100이상 5,500이상 PDF DWG HWP

JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
JPG #6
JPG #7
JPG #8

DM-G-A63 63W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 110이상 6,930이상 PDF DWG HWP

JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
JPG #6
JPG #7
JPG #8

DM-G-D70 70W AC 220 ~ 100 75이상 5 700 100이상 7,000이상 PDF DWG HWP JPG #1
JPG #2
JPG #3
JPG #4
JPG #5
JPG #6
JPG #7
JPG #8